نام کالا گرماژ سایز نقد مدت
گان بیمار 38 120 11،600 14،000
گان بیمار 50 120 13،500 16،300
گان بیمار 38 100 11،000 12،200
گان بیمار 50 100 12،000 13،000
گان جراح 50 120 13،500 19،300
گان اطفال 38 12سال 8،000 9،000
گان اطفال 38 6سال 4،000 5،000