نام کالا گرماژ سایز نقد مدت
ملحفه 200*100 25 ساده 6،000 7،900
ملحفه200*100 25 کشدوز 7،000 9،500
ملحفه240*120 25 ساده 8،250 11،000
ملحفه240*120 25 کشدوز 9،250 13،500
ملحفه240*120 38 کشدوز 14،300 17،250